PROGRAMA BO RESPIR 2019. DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS.

DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS

PROGRAMA BO RESPIR 2019

Objecte del tràmit

Finançar diverses modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat quan, per necessitats que afecten les persones majors o els seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten l’atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de manera habitual, es presten i/o es reben en l’àmbit familiar.

Els beneficiaris directes de les subvencions han de ser persones dependents, que es troben ateses habitualment al seu domicili personal o familiar, necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat perquè presenten un nivell de dependència que els fa necessitar les cures d’una altra persona per a la realització de les activitats habituals de la vida diària i que, eventualment, no poden ser prestats pel seu cuidador habitual.

Requeriments

1. Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l’activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat. També podran ser beneficiàries les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.

2. Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

3. Tindre la consideració de persona dependent, acreditada per mitjà del corresponent informe mèdic.

4. Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris establits. 

5. De manera excepcional i amb l’objecte de mantindre la unitat familiar, podran sol·licitar l’ingrés conjunt amb el sol·licitant principal les persones majors o menors de 65 anys, que acrediten una de les situacions següents: ser cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el Registre Administratiu d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana; ser discapacitat convivent amb el sol·licitant i sempre que ingresse en el mateix centre residencial que aquell.

Termini Presentació sol·licituds : 3 FEBRER 2019

 

PER A MÉS INFORMACIÓ ACUDIU AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS DEL VOSTRE AJUNTAMENT

caValencià
es_ESSpanish caValencià