Ordenança reguladora de l’ús d’edificis, locals, instal·lacions i espais municipals.

    Aprovada inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’ús d’Edificis, Locals, Instal·lacions i Espais Municipals per Acord del Ple, en sessió ordinària de data 25 de juny de 2020, de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 56 del Text Refós de Règim Local, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des d’endemà a la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província perquè puga ser examinada i presentar les reclamacions que s’estimen oportunes.

     Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http:// gavarda.sedelectronica.es].

      En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s’entendrà definitivament aprovat l’Acord d’aprovació de l’esmentada Ordenança.

.

caValencià
es_ESSpanish caValencià