Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió de l’ús d’edificis, locals, instal·lacions i espais municipals.

  El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió Ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2020, va acordar l’aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la cessió de l’ús d’edificis, locals, instal·lacions i espais municipals. I en compliment del que es disposa en l’article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.  

  Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulen les al·legacions que s’estimen pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament [http://
gavarda.sedelectronica.es].

  En el cas de no presentar-se reclamacions en el citat termini, s’entendrà definitivament aprovat l’Acord d’aprovació de l’esmentada Ordenança.

 

caValencià
es_ESSpanish caValencià