Mesures d’emergència pel COVID-19

BAN MUNICIPAL

Decret núm. 2824 de data 17 de març de 2020 del Diputatat de l’àrea d’hisenda de la Diputació de València.

De conformitat amb l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i el que disposa l’article 16 de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de la Diputació de València, es va aprovar, per Decret núm. 13.768, de 9 de desembre de 2019, el calendari general dels períodes de pagament dels tributs i altres ingressos de dret públic, la recaptació del qual té delegada aquesta Diputació; el calendari esmentat es va publicar en el BOPV núm. 240, del 16 de desembre de 2019.

 

Davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i el decret de l’estat d’alarma del Govern d’Espanya, d’acord amb l’apartat 5 del citat article 16 de l’Ordenança que estableix que, mitjançant resolució del President de la Diputació, s’admetrà la pròrroga dels períodes de pagament quan concórreguen circumstàncies excepcionals.

 

Aquesta resolució s’adopta en virtut de la delegació efectuada pel president de la Diputació, per Decret núm. 9090, de 23 de juliol de 2019 (article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de RJSP).

 

Vist el Decret núm. 6382 de 24 de setembre de 2012, pel qual s’autoritza la delegació de funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu en l’Oficial Major i de firma de les notificacions en el Cap del Servici de Gestió Tributària.

 

RESOLC:

 

Primer. Ampliar, fins al dia 1 de juliol de 2020, el primer període de pagament en període voluntari dels tributs dels ajuntaments i la resta d’ens públics relacionats en l’anunci de cobrament publicat en el BOPV núm. 41, de 28 de febrer de 2020.

 

Segon. Procedir a la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica de la Diputació de València.”

 

caValencià
es_ESSpanish caValencià