Informació Pública de la Modificació Puntual núm. 4

El Ple de l’Ajuntament de Gavarda, en data 23 de desembre de 2019, va acordar per unanimitat sotmetre a informació pública, durant un període de QUARANTA-CINC (45) DIES HÀBILS, la documentació que forma part de la Modificació Puntual núm. 4 del Pla Parcial del Nucli Urbà Nou de Gavarda i de les Normes Subsidiàries.

Durant el referit termini de QUARANTA-CINC (45) DIES HÀBILS, a comptar des de 13 de febrer de 2020, podrà ser examinada la documentació que forma part de la Modificació Puntual núm. 4 del Pla Parcial del Nucli Urbà Nou de Gavarda i de les Normes Subsidiàries, en les dependències municipals, així com en la web municipal https://www.gavarda.es, i formular-se al·legacions i observacions, podent aportar tot tipus de documentació o mitjans de prova que s’estimen adequats en el seu suport.

caValencià
es_ESSpanish caValencià