Imagen 01-ambito.pdf 03-rp.pdf 02_0.pdf 05-visibilidad.pdf 04-sea.pdf anejo-2-fichas-recursos-paisaj-sticos-unidades-de-paisaje.pdf anejo-3-cat-logo-de-paisaje.pdf cat-logo-de-paisaje.pdf memoria-estudio-de-paisaje.pdf encuesta-del-plan-de-participacion-publica.pdf enquesta-del-pla-de-participacio-publica.pdf

Com a públic interessat, es posa en el seu coneixemente que l’Ajuntament Ple, en la sessió extraordinària de 31 de juliol de 2014.

va adoptar, entre uns altres, sotmentre a informació pública l’inici del pla de participació pública de l’estudi de paisatge del pla general del municipi de Gavarda.

Durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el referit pla estarà sotmés a informació i participació pública.

La documentació estarà a la disposició del públic en les dependències d’aquest Ajuntament, situat en la Plaça de l’Ajuntament, 1, C.P. 46267, Gavarda (València), en horari d’atenció al públic.

Durant el termini indicat es podran presentar quantes opinions i suggeriments es consideren, i emplenar l’enquesta inclosa en el pla de participació pública citat.

Així mateix s’informa que, en el marc del referit procés de participació pública, el dia 17 de novembre de 2014, a les 18:00 hores, se celebrarà en l’Ajuntament de Gavarda un acte públic de presentació del referit estudi de paisatge.

 

L’Alcalde-President de l’Auntament de Gavarda

caValencià
es_ESSpanish caValencià