Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Infantil Municipal

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Infantil Municipal

Publicació BOP 22.01.2021 Ordenança Escoleta Municipal

es_ESSpanish
caValencià es_ESSpanish