CONVENI ESPECIAL DE CUIDADORS NO PROFESSIONALS (SISTEMA DE LA DEPENDÈNCIA)

Els cuidadors no professionals no familiars recollits en el Decret 62/2017 de 19 de maig, del Consell pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Conveni Especial.  En aquests casos, s’estarà al que s’estableix en aquest Decret respecte a l’obligació de formalitzar un contracte laboral.

ACCIÓ PROTECTORA

L’acció protectora dispensada per aquest Conveni Especial serà la corresponent a jubilació i d’incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades d’accident, qualsevol que siga el seu caràcter, o de malaltia, amb independència de la seua naturalesa.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR I LLOC DE PRESENTACIÓ

La sol·licitud de subscripció del Conveni Especial per a cuidadors no professionals es presentarà en la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o en qualsevol de les seues seus, corresponent a la zona de residència de la persona sol·licitant:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial)

1. Formulari TA0040 Sol·licitud d’Alta /Baixa / Variació de dades/Suspensió/Represa / Extensió de Conveni Especial (TA_0040) o Sol·licitud d’Alta en Conveni Especial de Cuidadors no professionals. Aquest formulari s’utilitza per a la subscripció de qualsevol Conveni Especial, inclòs el de Cuidadors no Professionals, i pot descarregar-se des de la seua ubicació en la pàgina de la seguretat social en el link:

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/413cacec-ca23-4b5f-b688-d84c45f569a4/TA_0040+%28V.13%29+-+Editable.pdf?MOD=AJPERES&CVID

2. Resolució de la prestació econòmica de dependència o en defecte d’això autorització per a la consulta de dades en relació al conveni especial de cuidadors no professionals (proporcionat per la Tresoreria de Seguretat Social).

3. DNI de la persona dependent

4. DNI de la persona cuidadora

La tramitació, a més de poder efectuar-se pels mitjans convencionals, pot realitzar-se a través del registre de la Seu electrònica de la Seguretat Social utilitzant el servei de “Alta en Conveni Especial” situat en la següent ruta: Ciutadans/Afiliació i Inscripció, que permet realitzar la sol·licitud per Registre Electrònic.

*Qualsevol consulta relacionada amb la tramitació d’aquest procediment ha de dirigir-se a la Tresoreria de la Seguretat Social.

caValencià
es_ESSpanish caValencià