Atenció al Contribuent durant el COVID-19

ATENCIÓ AL CONTRIBUENT

 

A conseqüència de la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, publicat en el BOE el 18 de març i que va entrar en vigor el mateix dia de la seua publicació, el Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València ha considerat convenient establir una sèrie de pautes a tindre en compte en l’atenció al contribuent.

 

 

FRACCIONAMENTS DE PAGAMENT:

-El primer període de pagament (IVTM i taxes) s’ha ampliat fins al dia 1 de juliol de 2020. Publicat en el BOP núm. 54 de 18/03/2020.

-Els rebuts domiciliats es carregaran en compte l’últim dia del període (1 de juliol)

-Quan els rebuts corresponents a aquesta voluntària es van enviar al carrer, l’estat d’alarma no havia sigut declarat, de tal forma que tenen validesa fins al dia 4 de maig. Si paguen amb este document a partir d’aquesta data se’ls cobraria el recàrrec del 5 per cent. Per a evitar aquesta situació, és important informar el contribuent que si desitja pagar més enllà del 4 de maig ha de sol·licitar el nou document de pagament.

-Els terminis de domiciliació dels rebuts d’aquest període de pagament en voluntària s’amplien fins a un mes abans de la fi del termini (1 de juny).

 

 

PERÍODE DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA:

-El primer període de pagament (IVTM i taxes) s’ha ampliat fins al dia 1 de juliol de 2020. Publicat en el BOP núm. 54 de 18/03/2020.

-Els rebuts domiciliats es carregaran en compte l’últim dia del període (1 de juliol)

-Quan els rebuts corresponents a aquesta voluntària es van enviar al carrer, l’estat d’alarma no havia sigut declarat, de tal forma que tenen validesa fins al dia 4 de maig. Si paguen amb este document a partir d’aquesta data se’ls cobraria el recàrrec del 5 per cent. Per a evitar aquesta situació, és important informar el contribuent que si desitja pagar més enllà del 4 de maig ha de sol·licitar el nou document de pagament.

-Els terminis de domiciliació dels rebuts d’aquest període de pagament en voluntària s’amplien fins a un mes abans de la fi del termini (1 de juny).

 

INTERESSOS DE DEMORA:

-No es generaran interessos de demora a partir del dia 18 de març i mentre estiga declarat l’estat d’alarma. Aquests interessos són els que es generen tant en la deutes en executiva com en el càlcul dels fraccionaments.

 

AMPLIACIÓ DE TERMINIS PER AL PAGAMENT:

-Tant el termini de pagament de les liquidacions com de les provisions de constrenyiment que ja estan remeses s’ampliaran.

 

 

ALTRES ACTUACIONS:

-No es llançaran de moment més processos de notificacions ni d’embargaments.

 

CONSULTES:

Per a qualsevol dubte o aclariment poden comunicar-se amb el SGT a través:

– Atenció telefònica: 96 300 05 00

-Portal web incidències ProactivaNet: https://incidencias.dival.es/proactivanet

 

 

 

caValencià
es_ESSpanish caValencià