Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Infantil Municipal

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Infantil Municipal

Publicació BOP 22.01.2021 Ordenança Escoleta Municipal

caValencià
es_ESSpanish caValencià