Aprovació inicial de l’ordenança reguladora d’usos i costums rurals del terme municipal

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Ordenança reguladora d’usos i costums rurals del terme municipal

Publicació BOP 22.01.2021 Ordenança Usos i Costums

caValencià
es_ESSpanish caValencià