Aprovació Inicial de l’Ordenança Reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la xarxa

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

Ordenança reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum connectades a la xarxa

Publicació BOP 28.04.2021 Ordenança Reguladora

caValencià
es_ESSpanish caValencià