AMPLIACIÓ DE PLAÇ, la taxa de tractament, valorització i eliminació de residus urbans

AMPLIACIÓ DE PLAÇ

      L’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de tractament, valorització i eliminació de residus urbans (taxa de reciclatge) de l’exercici 2019 estableix: “són suposats de no subjecció els habitatges i locals que manquen d’aigua o llum. Aquesta circumstància haurà d’acreditar-se per subjecte passiu cada exercici amb anterioritat a l’1 de gener i tindrà efectes en el següent exercici impositiu”.

 

La Junta de Govern del Consorci Ribera i Valldigna ha aprovat, amb caràcter excepcional, l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds de no subjecció dels habitatges i locals que manquen d’aigua o llum, fins al 31/01/2020.

 

           Si la presentació de la sol·licitud es realitza en aquest termini, i compleix els requisits, la no subjecció tindrà efectes per als exercicis 2020 i 2021.

caValencià
es_ESSpanish caValencià