Ajudes ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES per a persones majors.

REQUISITS

a) Tindre més de 60 anys.
b) Que la persona sol·licitant tinga deficiències de caràcter motor o sensorial que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i comunicació, i s’exclouran els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials.
d) Idoneïtat del que se sol·licita per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que s’acreditarà a través dels informes mèdics i socials exigits en la convocatòria corresponent.

DOCUMENTACIÓ

  • Certificat de pensió  mensual
  • Fotocòpia DNI i SIP
  • Declaració de la Renta (Agència tributària)
  • Certificat d’empadronament familiar
  • Certificat de convivència emés per l’ajuntament de residència
  • Justificació de la propietat de l’habitatge o l’autorització del propietari per a dur a terme les reformes. (Escriptura de la vivenda)
  • Pressupost obra reforma / adaptacions a realitzar.
  • Model de domiciliació bancària (anex a la convocatòria)

    – Informe mèdic sobre la situació del sol·licitant o un certificat de discapacitat.

    – Informe social

    – Permisos municipals si escau

 

     TERMINI PRESENTACÓ DE SOL·LICITUDS

     31 D’OCTUBRE DE 2019

caValencià
es_ESSpanish caValencià