Ajudes al lloguer d’habitatges per a l’exercici 2017

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2017, de la Consellería d’Habitatge. Obres Públiques i Vertebració del Territori,

per la qual es convoquen per a l’ejercici 2017 les ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatge.

Termini de presentació de sol.licituds: 3 de juny de 2017

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes contemplades, les persones físiques majors d’edat.

 

1. Per a les ajudes que es financen pel Ministeri de Foment seran objecte de priorització les persones sol·licitants titulars del contracte que es troben incloses dins dels grups d’especial atenció següents:

 

a) Estar afectades per procediments de desdonament, execució hipotecària o dació en pagament que hagen tingut lloc al llarg dels últims deu anys.

b) Ser menors de 30 anys. Tenen esta consideració les persones nascudes l’any 1986 i posteriors.

c)Tinguen la condició de família monoparental amb fills, segons el que establix el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, sempre que no existisca pensió compensatòria, ni segon progenitor que aporte ingressos.

d) Famílies Nombroses.

f) Dones víctimes de violència de gènere.

g) Víctimes del terrorisme.

h) Persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% .

i) Jóvens extutelats.

j) Persones inscrites en el Registre de Demandants d’Habitatge, tal com establix l’article 6 de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana.

k) Persones a qui se’ls haja reconegut la Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, durant el període corresponent a l’últim període impositiu amb termini de presentació vençut en el moment de la sol·licitud de l’ajuda al lloguer.

 

2. Per al càlcul de l’ajuda addicional amb càrrec a la Generalitat Valenciana, seran objecte de priorització les unitats de convivència que es troben en situació d’especial vulnerabilitat, circumstància que haurà de ser acreditada pels Servicis Socials municipals. S’entendrà per situació d’especial vulnerabilitat aquella en què els titulars del contracte d’arrendament, inclosos en algun dels grups d’especial atenció, definits en l’apartat anterior, pertanguen a una unitat de convivència els ingressos de la qual ponderats siguen inferiors a una vegada l’Índex Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

 

Per a mes informació anar a :  

 Guia Informativa;  Manual de tramitació DOGV Ajudes al Habitatge      

     

Generalitat Valenciana

Per a mes informació visita la web de la Generalitat:

http://www.gva.es/ca/inicio/procedimientos?id_proc=18582

caValencià
es_ESSpanish caValencià