• Periodo Medio Pgo Prov 3er tr.
PMP, 3er Trimestre 2017
<p><span>Per&iacute;ode Mitj&agrave; de pagament a Prove&iuml;dors Trimestral</span></p> <p><img alt="" src="/sites/default/files/u33/gavarda_pmp-ajuntament-1r-trimestre-2017.gif" /></p>
26/10/2017

Període Mitjà de pagament a Proveïdors

3er. Trimestre - Año 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 per el que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a: