PMP, 3er Trimestre 2017
26/10/2017

Període Mitjà de pagament a Proveïdors

3er. Trimestre - Año 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 per el que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a: