PMP, 1er Trimestre 2017

Període Mitjà de pagament a Proveïdors Trimestral

 

18/07/2017

Període Mitjà de pagament a Proveïdors 

1er Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 per el que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 Anar a: