Serveis Socials

 

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Gavarda comprenen una sèrie d’actuacions i recursos destinats a prevenir la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats econòmiques, manca d’autonomia personal, dificultats d’integració social, etc.) necessiten l’ajuda i la protecció social.

 
Es treballa en el camp de:
La Informació
La Prevenció
L'Emergència Social
La Convivència
La Cooperació

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

DIFERENTS PROGRAMES I SERVEIS

 

Servei d’ajuda a domicili:

És un programa de caràcter educatiu i assistencial orientat principalment a afavorir la permanència en els seus domicilis a persones, les limitacions i autonomia de les quals, els impedix el normal desenvolupament de les activitats de la vida diària (persones majors soles, amb assistència familiar insuficient, persones dependents, situacions de conflicte, minusvàlids, etc.)

Servei d’atenció al menor en risc:

Este programa integra la figura d’una educadora social en l’equip de Serveis Socials d’atenció primària, per a treballar conjuntament amb el treballador social temes relacionats amb menors, joves i les famílies d’estes. L’educadora social atén casos en el que es vulneren els drets dels menors, fent un treball educatiu amb menors que tenen dèficits d’integració i socialització.

SEAFI:

L’objecte d’atenció d’este programa són les famílies amb menors en situacions de risc, on existixen carències o dificultats en l’atenció de les necessitats bàsiques que els menors precisen per al seu correcte desenvolupament i no requerisquen la seua separació del medi familiar.
També les famílies amb menors amb mesura de protecció, considerades com aquelles famílies en les quals hi ha menors en situació de guarda o tutela administrativa amb expedient obert a la Conselleria.

Servei d’Atenció a la Dependència:

Com ara, persones majors dependents; discapacitats moderats, severs o gran dependents; xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència; persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

Tràmits i procediments:

       * Pensions no contributives
       * Renda garantida de ciutadania
       * Prestacions econòmiques individualitzades.
       * Sol·licitud de centre residencial per a persones majors
       * Termalisme social
       * Vacances socials
       * Programa “no estés solo en Navidad”
       * Teleassistència domiciliaria.
       *  Prestacions econòmiques per a eliminació de barreres arquitectòniques.

• Discapacitat:

      * Sol·licitud per a la valoració del grau de discapacitat.
      * Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
      * Targeta acreditativa de la condició de discapacitat.
      * Sol·licitud de centre específic d’atenció a persones amb discapacitat.
      * Ajudes individualitzades per al desenvolupament de persones amb discapacitat.

•   Família:

      * Atenció en situacions de desprotecció infantil.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Professionals que atenen en l'Ajuntament de Gavarda:

 

EQUIP SOCIAL DE BASE:

  • Carolina Escrihuela Toledo ........ Treballadora Social
  • Maria Artés ...............................  Educadora Social
  • Maribel Vañó .............................  Auxiliar Ajuda a domicili
  • Vera Boix  ..................................  Psicòloga