Serveis Socials

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Gavarda comprenen una sèrie d’actuacions i recursos destinats a previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o families que per diferents motius (dificultats económiques, manca d’autonomia personal, dificultats d’integració social, ect.) necessiten l’ajuda i la protecció social.

Estàn orientats cap a la realització d'accions assistencials, preventives i rehabilitadores de nivell primari, desemvolupant programes de prestacions bàsiques i necessitats socials de caràcter global i polivalent.  
 
Es treballa en el camp de :
La Informació
La Prevenció
L'Emergéncia Social
La Convivència
La Cooperació

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

DIFERENTS PROGRAMES I SERVEIS

 

Servei d’ajuda a domicili:

Es un programa de carácter educatiu i assistencial orientat principalment a afavorir la permanència en els seus domicilis a persones, les limitacions i autonomía de les quals, els impedeix el normal desenvolupament de les activitats de la vida diaria (persones majors soles, amb assistència familiar insificient, persones dependents, situacions de conflicto, minusvàlids, ect.)

Servei d’atenció al menor en risc:

Aquest programa integra la figura d’una educadora social en l’equip de Serveis Socials d’atenció primaria, per a treballar conjuntament amb el treballador social temes relacionats amb menors, joves i les families d’aquestos. L’educadora social aten casos en el que es vulneren els drets dels menors, fent un treball educatiu amb menors que tenen d’eficits d’integració i socialització.

SEAFI:

 L’objecte d’atenció d’aquest programa son les families amb menors en situacions de risc, on existeixen carències o dificultats en l’atenció de les necessitats básiques que els menors precisen per al seu correcte desenvolupament i no requerisquen la seua separació del medi familiar.
També les families amb menors amb mesura de protección, considerades com aquelles families en les quals hi han menors en situación de guarda o tutela administrativa amb expedient obert a la Conselleria.

Servei d’Atenció a la Dependència:

com ara, persones majors dependents; discapacitats moderats, severs o gran dependents; xiquets menors de tres anys amb problemas de dependencia; persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

Tràmits i procediments:

       * Pensions no contributives
       * Renda garantida de ciutadania
       * Prestacions econòmiques individualitzades.
       * Sol·licitud de centre residencial per a persones majors
       * Termalisme social
       * Vacances socials
       * Programa “no estés solo en Navidad”
       * Teleassistència domiciliaria.
       *  Prestacions econòmiques per a elimi8nació de barreres arquitectòniques.

• Discapacitat:

      * Sol·licituid per a la valoració del grau de discapacitat.
      * Tarjeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
      * Tarjeta acreditativa de la condició de discapacitat.
      * Sol·licitud de centre específic d’atenció a persones amb discapacitat.
      * Ajudes individualitzades per al desnvolupament de persones amb discapacitat.

•   Familia:

      * Atenció en situacions de desprotecció infantil.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Profesionals que atenen en l'Ajuntament de Gavarda:

 

EQUIP SOCIAL DE BASE:

  • Carolina Escrihuela Toledo ........ Treballadora Social
  • María Artés ...............................  Educadora Social
  • Maribel Vañó .............................  Auxiliar Ajuda a domicili
  • Vera Boix  ..................................  Psicóloga