Període Mitjà de pagament a Proveïdors Trimestral

1er Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 per el que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).


 Anar a: 

 


 

2on. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 per el que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a:  

 


 

3er. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 per el que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a: