Període Mitjà de pagament a Proveïdors Trimestral

1r. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).


 Anar a: 

 


 

2n. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a:  

 


 

3r. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a:  

 


 

4t. Trimestre - Any 2017 - 

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

 

 Anar a:  

 


1er. Trimestre - Any 2018 -

(*Calculada segons RD 635/2014 pel que es desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera).

Anar a: