AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMA EMCUJU - DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.
 
Subvenció obtinguda: 14.230,44 Euros
Nombre de contractes: 1
Duració del contracte: Des de l'1 d'agost de 2018 al 31 de juliol de 2019
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques.
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
Administrativa: 1 persona
⦁    Tasques d'atenció al públic, informació i tramitació d'expedients..
⦁    Mecanografiat de documents.
⦁    Incorporació de documents als expedients de la unitat administrativa així com el seu arxiu i registre.
⦁    Utilització de terminals d'ordinador per a tractament de textos i altres programes.
⦁    En general realització d'activitats administratives elementals d'acord amb instruccions rebudes o normes existents.
 
PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.
 
Subvenció obtinguda: 17.160,12 Euros
Nombre de contractes: 1
Duració del contracte: Des de l'1 d'agost de 2018 al 31 de juliol de 2019
Tipus de contracte: Contracte per obra o servici
 
Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
Jardiner: 1 persona
⦁    Conservació i manteniment de parcs i jardins.
⦁    Regar i abonar les zones enjardinades.
⦁    Realització de tractaments fitosanitaris bàsics.
⦁    Realització de treballs silvícoles de poda i de neteja.
⦁    Replantació i reforestació.
 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu.