AVALEM JOVES PLUS

AVALEM JOVES PLUS

 •  Contractacions EMCUJU:1
 •  Contractacions EMPUJU:1

PROGRAMA EMCUJU - DESCRIPCIÓ 
Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 14.230,44 Euros
 • Nombre de contractes: 1
 • Duració del contracte: Des de l'1 d'agost de 2017 al 31 de juliol de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
Administrativa: 1 persona

 • Tasques d'atenció al públic, informació i tramitació d'expedients..
 • Mecanografiat de documents.
 • Incorporació de documents als expedients de la unitat administrativa així com el seu arxiu i registre.
 • Utilització de terminals d'ordinador per a tactament de textos i altres programes.
 • En general reaalització d'activitats administratives elementals d'acord amb instruccions rebudes o normes existents.

PROGRAMA EMPUJU - DESCRIPCIÓ
Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 17.160,12 Euros
 • Nombre de contractes: 1
 • Duració del contracte: Des del 26 de juliol de 2017 al 25 de juny de 2018
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servici

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
Jardiner: 1 persona

 • Conservació i manteniment de parcs i jardins.
 • Regar i abonar les zones enjardinades.
 • Realització de tractaments fitosanitaris bàsics.
 • Realització de treballs silvícoles de poda i de netetja.
 • Replantació i reforestació.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu.