• bono infantil
Bono Infantil Curs 2017-2018
La Generalitat Valenciana ofereix, un any mes, ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres d'Educació Infantil de Primer Cicle de la Comunitat Valenciana per al Curs Escolar 2017-2018.
5/05/2017

Qui pot sol·licitar-ho?

L'alumnat de 0 a 3 anys matriculat per al curs escolar 2017-2018, en escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle autoritzats de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els requisits que establix l'article 3 de l'Orde 27/2016, de 14 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOCV 7806, de 15 de juny de 2016).

Requeriments

Requisits i obligacions dels sol·licitants beneficiaris
1. Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre del 2017.
2. Estar matriculat/ada, per al curs escolar 2017-2018, en el primer cicle d'Educació Infantil, en una escola o centre d'Educació Infantil de la Comunitat Valenciana autoritzat, i que este complisca amb el que preveu l'article 5 de l'orde de bases.
3. Haver presentat en el centre, en el termini establit a l'efecte, la sol·licitud d'ajuda (annex I) i la documentació establida en l'article quint de la convocatòria.
4. Les famílies hauran de justificar mensualment l'ajuda, per mitjà de la presentació al centre del bo corresponent, degudament firmat.
5. No estar incurs en cap de les circumstàncies establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden exonerats d'acreditar el compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que establix la normativa vigent en matèria de subvencions amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat.

Alumnat exclòs de la subvenció
1. L'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle de titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills d'empleats o ocupen per a este fi el 75% de la seua capacitat.
2. Els fills o filles dels treballadors o treballadores del centre que reben les ensenyances gratuïtament (becats), però sí que comptabilitzaran als efectes de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada.
3. L'alumnat la renda familiar del qual supere l'import de 72.460 euros, calculada d'acord amb el que preveu l'article 8 de l'orde de bases i l'apartat seté d'aquesta convocatòria.

 

 

 

Generalitat Valenciana

Per a mes informació visita la web de la Generalitat:

http://www.gva.es/ca/inicio/procedimientos?id_proc=2584

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31