Serveis Socials de l'Ajuntament de Gavarda

 

 

 

 

PROGRAMA D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ, ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ DE PRESTACIONS

Este Programa representa el primer nivell d’actuació del Sistema Públic de Serveis Socials i la porta d’entrada dels ciutadans al mateix. Proporciona a la ciutadania la possibilitat d’obtenir informació i accedir als recursos socials existents en condicions d’igualtat i equitat.

Es defineix com el mitjà que facilita al ciutadà i a la comunitat en general el coneixement i l’accés als recursos socials, en una relació d’ajuda professional, que garanteix una resposta adequada a les necessitats reconegudes como pròpies de l’àmbit d’actuació dels Serveis Socials.

Els objectius que es pretenen  aconseguir son: el compensar el dèficit de coneixements sobre el Sistema Públic de Serveis Socials i altres sistemes, igualar les oportunitats d’accés als recursos que pogueren correspondre i possibilitar la seva lliure elecció.

 

PROGRAMA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA

Este Programa està destinat a oferir ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.

Es consideraran situacions d'emergència aquelles que originen despeses extraordinaris per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent, com ara:

a) Despeses imprescindibles per a l'ús de la vivenda habitual.

b) Despeses excepcionals en què existeixin circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’interès per a l'atenció de persones amb important problemàtica.

c) Despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars.

 

PROGRAMES DE CONVIVÈNCIA

Amb l’objectiu que les persones majors romanguin en el seu entorn més pròxim i gaudeixin d’un envelliment actiu es desenvolupen una sèrie de programes a través del departament municipal de servies socials.  

Aquestos programes estan destinats a la realització d’activitats de formació i sensibilització, orientades a fomentar un envelliment actiu de les persones majors del nostre municipi.

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I INSERCIÓ SOCIAL

Este programa està destinat a la intervenció social de persones o unitats familiars amb carències o necessitats socials que recomanen una intervenció i seguiment de la unitat familiar. El programa es porta a terme mitjançant la coordinació permanent de treballador social i educadora social amb els diferents agents implicats en l’atenció a menors (centre escolar, institut d’educació secundària, centre de salut, hospital d’àrea, forces i cossos de seguretat, etc.).

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓ

Aquest programa té l’objectiu de  que les dones del nostre municipi realitzen activitats orientades a la seva integració social. Millorar la seva participació en la vida comunitària.   

 

SEAFI

És un servei especialitzat destinat a la intervenció social en unitats familiars que tenen menors en risc o amb mesures jurídiques de protecció. Es tracta d’un equip multidisciplinari de caràcter municipal. La intervenció en aquest servei inclou la prevenció, intervenció i tractament del les problemàtiques familiars quan existeixen menors en situació de risc o amb mesures de protecció.

Entre les tècniques d’intervenció en el SEAFI contem amb la orientació familiar, la mediació i la teràpia familiar.

 

Els serveis socials comprenen una sèrie d’actuacions i recursos destinats a previndre la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o famílies que per diferents motius (dificultats econòmiques, manca d’autonomia personal, dificultats d’integració social, etc.) necessiten l’ajuda i la protecció social.

-          SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

Programa de caràcter educatiu i assistencial, orientat principalment a afavorir la permanència en els seus domicilis a persones, les limitacions i autonomia de les quals, els impedeix el normal desenvolupament de les activitats de la vida diària (persones majors soles, amb assistència familiar insuficient, persones dependents situacions de conflicte, minusvàlids, etc.).

-          SERVEI D’ATENCIÓ AL MENOR EN RISC

Aquest programa integra la figura d’una educadora social en l’equip de Serveis Socials d’atenció primària, per a treballar, conjuntament amb el treballador social, temes relacionats amb infants, menors, joves i les famílies d’aquestos.

L’educadora social aten casos en el que es vulneren els drets dels menors, fent un treball educatiu amb menors que tenen dèficits d’integració i socialització.

-          SEAFI

L´objecte d´atenció d’aquest programa és:

-          Families amb menors en situacions de risc, on existeixen carències o dificultats en l´atenció de les necessitats bàsiques que els menors precisen per al seu correcte desenvolupament i no requerisquen la seua separació del medi familiar.

-          Families amb menors amb mesura de protecció, considerades com aquelles families en les quals hi han menors en situació de guarda o tutela administrativa amb expedient obert a la Conselleria.

L´objectiu d´aquest servei es reduïr la situació de risc dels menors atesos mitjançant el desenvolupament d´estrategies que permeten un major benestar dels membres dels sistema familiar especialment dels menors.

-          SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

És un servei que atén a les persones que es troben en situació de dependència, entenent com a tals:

  • Persones majors dependents.
  • Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
  • Nens menors de tres anys amb problemes de dependència.
  •  Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

TRÀMITS I PROCEDIMENTS:

-          Pensions no contributives

-          Renda garantida de ciutadania

-          Prestacions econòmiques individualitzades

PERSONES MAJORS

-          Sol·licitud de centre residencial per a persones majors

-          Sol·licitud de centre de dia per a persones majors

-          Termalisme social

-          Vacances socials

-          Programa « no estes sólo en navidad »

-          Tarjeta del major

-          Teleassistència domiciliària.

-          Prestacions econòmiques per a eliminación de barreres arquitectòniques.

DISCAPACITAT

-          Sol·licitud per a la valoració del grau de discapacitat

-          Targeta d'estacionamient per a persones amb mobilitat reduïda

-          Targeta acreditativa de la condició de discapacita

-          Sol·licitud de centre específic d’atenció a persones amb discapacitat

-          Ajudes individualitzades per al desenvolupament de persones amb discapacitat.

FAMÍLIA

-          Sol·licitud del títol de família nombrosa

-          Atenció en situacions de desprotecció infantil