Escut del Poble

    Tant al registre de segells de l'Arxiu Històric Nacional de Madrid de les darreries del segle XIX, com a la façana dels jutjats d'Alberic, partit judicial a què pertany Gavarda, el municipi apareix representat amb un poblat de cases, símbol utilitzat i adscrit a molts ajuntaments que no tenien escut municipal propi. Encara que el testimoni més antic d'escut dels Pròxita (arqueta ostensori de Lluxent, S. XV) mostra un castell d'argent sobre ones d'atzur i argent en camp de gules: la resta dels testimonis utilitzen un castell del seu colot en camp d'argent, composició que prengué com a més pròpia.

        Escut quadrilong de boca redona. En camp d'argent, un castell del seu color, maçonat i aclarit de sable, sobre ones d'atzur i argent, pels Pròxita, senyors de la població als segles XIV i XV

       En cap, en camp de gules una tau d'or, per Sant Antoni abat, titular de la parròquia. Per timbre, una corona reial oberta, tradicional al regne de València.